Platforma alternatívneho riešenia sporov

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov upravuje hlavne alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom (cestujúcim) a predávajúcim (obchodníkom) vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy (zmluva o zájazde) alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/20190101

Platforma alternatívneho riešenia sporov - https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi